انتشارات اعلایی به نفع کودکان اتیسم مرکز اقدام به چاپ کتاب های زیر کرده است .

هم اکنون شما میتوانید کتاب ها را از فروشگاه سایت تهیه فرمایید .

پس از گذشت مدتی از شروع به کار مرکز ، نیاز شدید به منبعی در دسترس ، جامع و کامل احساس میشد . منبعی که هم به معرفی کامل اتیسم و روش های درمانی بپردازد و هم برنامه ی آموزشی را در اختیار درمانگران قرار دهد .

مسئولان فنی مراکز گلهای بهشتی پس از تحقیق و مطالعه فراوان و مشاهده عینی کودکان کتاب برنامه ای را تدوین کرده اند که هم اکنون در روند آموزشی و توانبخشی مورد استفاده قرار میگیرد و نقشه ی راه درمانگران و خانواده های آنان است .

موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم موفق به انتشار کتابی شد که در راه آموزش خودیاری به خاواده ها ی دارای کودک اتیسم کمک کننده بود .

با طراحی اختصصاصی برای مرکز