مسئولان نظارت و سنجش و ارزشیابی موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم با حضور مستمر و نظارت مستمر در مرکز سعی بر ارتقای کیفیت علمی و عملی درمانگران دارند .

مسئول ارزشیابی و سنجش مرکز 1

کارشناس روانشناسی عمومی

مسئول ازشیابی و سنجش مرکز 2

کارشناس روانشناسی عمومی