مسئولان نظارت و سنجش و ارزشیابی موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم با حضور مستمر و نظارت مستمر در مرکز سعی بر ارتقای کیفیت علمی و عملی درمانگران دارند .

مسئول ارزشیابی و سنجش مرکز گلهای بهشتی

کارشناس روانشناسی عمومی

مسئول ارزشیابی و سنجش مرکز فرشتگان بهشتی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان