مسئولان فنی موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم با حضور مستمر در مراکز به تقویت بنیه علمی درمانگران میپردازند و پاسخگوی سوالات علمی درمانگران هستند و همچنین وظیفه ی پذیرش کیس های طیف اتیسم را بر عهده دارند . مسئولان فنی مراکز گلهای بهشتی دارای پروانه فعالیت زیر نظر بهزیستی هستند.

مسئول فنی مرکز 1

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مسئول فنی مرکز 2

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی