مسئولان فنی موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم با حضور مستمر در مراکز به تقویت بنیه علمی درمانگران میپردازند و پاسخگوی سوالات علمی درمانگران هستند و همچنین وظیفه ی پذیرش کیس های طیف اتیسم را بر عهده دارند . مسئولان فنی مراکز گلهای بهشتی دارای پروانه فعالیت زیر نظر بهزیستی هستند.

مسئول فنی مرکز گلهای بهشتی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مسئول فنی مرکز فرشتگان بهشتی

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
مسئول استاندارد سازی موسسه با همکاری دکتر سید علی صمدی